Ansøg om legat

Ansøgning om understøttelse af Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat

 • Ansøgning om understøttelse af Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat
 • Spørgsmål 12, 13 og 14 besvares kun hvis De er under uddannelse.
 • På tro og love erklærer jeg, at oplysningerne i denne ansøgning er rigtige, og jeg er indforstået med, at jeg returnerer en modtaget legatportion, hvis jeg afbryder den uddannelse, hvortil legatet er givet.

  , den 20

  Ansøgerens personlige underskrift • VITTERLIGHEDSVIDNER
  (Personlige underskrifter)

  Rigtigheden af oplysningerne i næværende ansøgning bevidnes, ligesom det attesteres, at ansøgeren er værdig til den ansøgte understøttelse.
  Navn: Navn:
  Stilling: Stilling:
  Bopæl: Bopæl:

  Ansøgningen bedes indsendt til legatets kontor, Gartnerhaven 4, 4270 Høng, inden udgangen af februar måned.

  Når legatuddelingen har fundet sted den 25. maj på fabrikant Vilh. Pedersens fødselsdag, vil der blive tilsendt de ansøgere meddelelse, som har fået tildelt en legatportion. Bilag fremsendt sammen med ansøgningen skal være kopier, da de ikke kan forventes returneret.

Formålet med legatet

Legatets formål er at yde støtte til videreuddannelse og dygtiggørelse af yngre mennesker primært inden for industri og handel, støtte videnskabeligt arbejde for yngre videnskabsmænd – fortrinsvis inden for de tekniske videnskaber – samt i det hele taget virke til gavn for dansk erhvervsliv. Fra og med 1998 yder legatet endvidere støtte til lægevidenskabelig forskning. Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat er en almennyttig, ikke-erhvervsdrivende fond.